ناصر حیدری
نام و نام خانوادگی : ناصر حیدری
پست الکترونیک : n.heydari@omidib.com
سمت : مدیر پشتیبانی و منابع انسانی
شماره تماس: 02154906