حسین کیانی زاده
نام و نام خانوادگی : حسین کیانی زاده
پست الکترونیک : h.kianizadeh@omidib.com
سمت : قائم مقام
شماره تماس: 02188536880