احسان عسکری
نام و نام خانوادگی : احسان عسکری
سمت : مدیر ریسک و مهندس مالی
شماره تماس:  02154906